Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen:
The Skin Company levert aan Zakelijke & Consumenten in Nederland en daarbuiten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aangeboden artikelen in de online shop van The Skin Company en door een bestelling te plaatsen op onze online shop of via email worden de volgende algemene voorwaarden geaccepteerd en aanvaard

Artikel 2. Prijzen:
Alle prijzen in deze webwinkel zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief porto – en verpakkingskosten. De BTW is niet van toepassing voor bestellingen buiten de EU en zal in vermindering gebracht van de totaalprijs. De prijzen zijn onder voorbehoud. Bij eventuele prijsverhogingen wordt u op de hoogte gebracht en heeft u het recht de order te annuleren. Als een product niet voorradig is, wordt het betreffende vooruitbetaalde bedrag gecrediteerd.

Artikel 3. Betaling:
The Skin Company accepteert betalingen per Paypal, creditcards ( Mastercard & American Express), IDEAL, vooruitbetalingen per bank en betalingen onder rembours (De kosten voor deze betaal -en verzendwijze bedraagt € 5,95,=). Alle creditcardbetalingen zijn onderhevig aan autorisaties van uw creditcardmaatschappij en The Skin Company kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige vertraging of het niet leveren van de producten als gevolg van betalingsweigering door uw creditcardmaatschappij. Betalingen per bank naar onze rekening moeten worden overgemaakt naar de The Skin Company, ABN-AMRO rekeningnummer NL02 ABNA 0584 7164 27 te Rotterdam met vermelding het ordernummer.

Artikel 4. Levertijd en kosten:
Bestelde producten worden uit voorraad geleverd en zullen na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk per PostNL binnen 2 werkdagen worden toegestuurd. Indien The Skin Company niet binnen dertig dagen na het tot stand komen van een overeenkomst kan leveren is een consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. The Skin Company zal dan binnen veertien dagen het door de consument betaalde aankoopbedrag restitueren. Levering van de bestelde zaken geschiedt in beginsel op de verharde weg voor de eerste deur op de begane grond, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De verzendkosten zijn aanhankelijk van het gewicht van de bestelling.

Artikel 5. Retour policy:
Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 30 werkdagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met The Skin Company te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
5.1. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk aan info@theskincompany.nl te melden. De klant dient het product in de originele verpakking naar een door The Skin Company vastgesteld retouradres te verzenden. The Skin Company neemt geen producten terug die gebruikt zijn, waarvan de verpakking of overige uiterlijke kenmerken beschadigd zijn. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Nadat The Skin Company het product in ongeschonden- en originele staat heeft ontvangen, zal The Skin Company het gehele aankoopbedrag zoals vermeldt staat op de meegeleverde factuur, binnen veertien dagen overmaken op een door de consument te noemen bank- of gironummer.

Artikel 6. Kleuren:
Wij hebben geprobeerd de natuurlijke kleuren van de producten zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. Echter, houdt u er rekening mee dat alle monitoren en printers verschillende kleurinstellingen kunnen hebben en dat kleurafwijkingen mogelijk voor komen. In geen geval zal The Skin Company producten terugnemen indien zich kleurafwijkingen voordoen, behoudens hetgeen bepaald in artikel 5.

Artikel 7. Conformiteit:
De Klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan The Skin Company te melden en uiterlijk binnen een termijn van twee dagen.
Klachten over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal The Skin Company derhalve nimmer producten retour nemen, behoudens hetgeen bepaald in artikel 5.
De klant dient de voor vervanging in aanmerking komende producten voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op een door The Skin Company op te geven adres.
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van The Skin Company liggen, kan de klant geen aanspraak maken op de garantie.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud:
De door The Skin Company geleverde producten blijven eigendom van The Skin Company tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met The Skin Company gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
Ingeval The Skin Company een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, onverminderd het recht van The Skin Company om vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid:
Indien The Skin Company aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
The Skin Company is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The Skin Company aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de The Skin Company aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
The Skin Company sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door The Skin Company geleverde Producten.
De door The Skin Company geleverde producten zijn uitvoerig getest, The Skin Company kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor situaties waarin gebruikers van de producten mogelijk een allergische reactie vertonen op de producten.

Artikel 10. Toepasselijk recht:
op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De klant en The Skin Company zullen trachten eventuele geschillen in onderling overleg te beslechten. Eventuele geschillen zullen, tenzij regels van dwingend recht zich hier tegen verzetten, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar The Skin Company statutair gevestigd is.
The Skin Company
Vaartstraat 13
3201BS Spijkenisse
The Netherlands